BFSE Warszawa 02-03.04.2012

From Wikipreneurship
Jump to: navigation, search

Lepsza przyszłość ekonomii społecznej - europejskie seminarium w Warszawie

Polish original

(for English translation see below)

EWA HEVELKE aktualizacja: 06.04.2012

Konieczność rozwoju klauzul społecznych, instrumentów finansowych i franczyzy społecznej – to tylko część rekomendacji wypracowanych na seminarium projektu Better Future of Social Economy, która odbyła się niedawno w Warszawie.

Było to jedno z ostatnich spotkań projektu Better Future of Social Economy, zawiązanej trzy lata temu sieci instytucji z pięciu państw europejskich (Polska, Belgia, Szwecja, Czechy, Włochy). Podczas seminarium wypracowano rekomendacje, które mają zostać zaprezentowane przedstawicielom Komisji Europejskiej.

Przez dwa dni konferencji omawiano w grupach roboczych wyniki raportów przygotowanych w czterech działach tematycznych. Działy te, istotne z perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w Europie to: franczyza społeczna, instrumenty finansowe i mechanizmy alokacji funduszy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, społeczna wartość dodana i standardy jakości przedsiębiorstw społecznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych i partnerstwo publiczno-społeczne.

W grupie tematycznej dotyczącej społecznej wartości dodanej wskazano, że mierzenie oddziaływania społecznego powinno być wpisane jako horyzontalne kryterium w funduszach strukturalnych UE, wraz ze wskazaniem różnych metodologii, którymi można się posługiwać. Istotnym jest także zagwarantowanie finansowania projektom mającym na celu wypracowanie metodologii badania społecznej wartości dodanej. Najczęściej rekomendowaną metodą był Social Return of Investments (SROI), eksperci podkreślali jednocześnie złożoność tego narzędzia.

Największe uznanie zyskała rekomendacja dotycząca promocji metod mierzenia społecznego wpływu i podkreślenie wagi tych informacji dla rozwoju sektora na szczeblu unijnym. Eksperci zgodzili się, że ważne będzie wskazanie na poziomie europejskim ram, w których porównywane będą oddziaływania. Istotne jest więc, by to EFS rekomendował metody właściwe z jego punktu widzenia.

W grupie omawiającej klauzule społeczne podkreślono wagę współpracy przedsiębiorstw społecznych i administracji samorządowej, wskazując rolę Komisji Europejskiej w wypracowaniu odpowiedniego systemu monitorowania wspólnych działań. Eksperci wskazali również na potrzebę promowania klauzul społecznych i dobrych praktyk ich użycia lokalnie, tak, by urzędnicy włączali je do polityk regionalnego rozwoju. Oczywiście ważne jest również budowanie partnerstw publiczno-społecznych w oparciu o dobre przykłady aliansów sektorów publicznego i komercyjnego.

W grupie omawiającej franczyzę społeczną pokreślono wagę podniesienia wiarygodności franczyz społecznych poprzez promocję dobrych praktyk oraz sformułowanie programów rozwoju projektów franczyzowych. Ostatecznie zaś należy dążyć do wypracowania standardów jakości funkcjonowania takich podmiotów.

W grupie omawiającej rekomendacje dotyczące finansów proponowano przede wszystkim opracowanie programu podnoszącego kompetencje osób kierujących przedsiębiorstwami społecznymi. Rezultatem programu miałoby być zwiększenie dostępności narzędzi finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców społecznych.

Eksperci postulowali również, aby działania mające na celu zapewnienie finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych podejmowały wspólnie instytucje publiczne, prywatne i pozarządowe. Również w tej grupie roboczej mocno postawiono na konieczność zwiększenia przepływu informacji i dobrych praktyk na poziomie europejskim.

Z rekomendacjami zapoznawali się przedstawiciele organizacji parasolowych wspierających rozwój ekonomii społecznej, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczych działających w poszczególnych krajach oraz przedstawiciele instytucji europejskich.

Warszawska konferencja nie była ostatnim wydarzeniem w ramach projektu Better Future of Social Economy. Projekt zakończy się 25 czerwca w Brukseli, gdzie odbędzie się ostatnia konferencja podsumowująca pracę projektu i zaproponowany zostanie ostateczny kształt rekomendacji dla Komisji Europejskiej. Wówczas rozpocznie się procedura przekazywania dokumentu przedstawicielom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz lobbowanie za wprowadzeniem proponowanych zmian. Jednak, jak podkreślał dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Chorąży, gospodarz warszawskiej konferencji – nie należy zapominać o pracy u podstaw. Komisja Europejska bowiem jest daleko, a ekonomia społeczna wokół nas.

Ewa Hevelke, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/764764.html

Googlish translation

A Better Future for the Social Economy - European seminar in Warsaw

EWA HEVELKE update: 06/04/2012

The need for the development of social clauses, financial instruments and social franchising - just some of the recommendations developed at a seminar of the Better Future for the Social Economy network, held recently in Warsaw.

This was one of the last meetings of the Better Future for the Social Economy project, started three years ago, a network of institutions from five European countries (Poland, Belgium, Sweden, Czech Republic, Italy). The seminar developed recommendations to be presented to representatives of the European Commission.

For two days, the conference discussed in working groups, reports of results in four thematic sections. These departments, important from the perspective of the development of social economy in Europe are: social franchising, financial instruments and mechanisms for allocation of funds for the social economy, social added value and quality standards for social enterprises, social clauses in public procurement and public-private partnerships.

The thematic group on the social added value indicates that measuring social impact should be entered as a horizontal criterion in the EU Structural Funds, together with an indication of different methodologies that can be used. It is also important to guarantee the financing of projects developing a methodology for examining the social value added. The most recommended method was Social Return on Investment (SROI), but the experts stressed the complexity of the tool.

  • Gained the greatest recognition recommendation concerning the promotion of methods of measuring social impact and stress the importance of this information for the development of the sector at EU level. The experts agreed that it will be important to identify a European framework, in which the impact will be compared. It is therefore essential that ESF is recommended methods appropriate to its point of view.
  • The group discusses the social clauses highlighted the importance of co-operation of social enterprises and local administrations, indicating the role of the European Commission in developing an adequate monitoring of joint activities. The experts also pointed to the need to promote social clauses and good practice to use them locally, so that officials include them in regional development policies. Of course it is also important to build public-private partnerships based on good examples of alliances of public and commercial sectors.
  • The group discussing social franchising stressed the importance of the credibility of social franchises through the promotion of good practice and the formulation of development programmes and franchise projects. Finally, the need to encourage the development of standards for the quality of functioning of such bodies.
  • The group discussing finance proposed to develop a programme especially those in charge of the lifting powers of social enterprises. The result of the programme would be to increase the availability of financing tools to support social entrepreneurs.

The experts also proposed that measures to provide financial support for social enterprises take together public, private and governmental. Also in this working group firmly set on the need to increase the flow of information and good practice at European level.

Acquainted with the recommendations of representatives of umbrella organizations supporting the development of social economy, representatives of local authorities, NGOs, research units operating in different countries and representatives of European institutions.

The Warsaw conference was the last event of the Better Future of Social Economy project. The project will end on [26] June in Brussels, where it will be the last conference of the work of the project and will offer recommendations for the final shape of the European Commission. Then start the procedure for the transmission of the document to representatives of the European Parliament and the European Commission and lobbying for the proposed amendments. However, as the director of the department in the Ministry of Regional Development, Pawel Chorazy, the host of the Warsaw conference, pointed out - do not forget to work on the basics. The European Commission is far away, and the social economy is around us.

Hevelke Eve, Foundation for Social and Economic Initiatives (FISE)