Sociale economie

From Wikipreneurship
Jump to: navigation, search

EN FR

Vlaamse definitie

"De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren."

  • maatschappelijke meerwaarden: onder meer het creëren van tewerkstelling voor kansengroepen, milieuvriendelijk productieproces, ...;
  • de arbeidende mens staat centraal. Arbeid is het middel bij uitstek om talenten en capaciteiten te ontplooien. Zeker als men wil onderzoeken op welke wijze de arbeid kan aangepast worden aan de mens en niet omgekeerd, zodat de kansengroepen aan bod kunnen komen en er bovenal ook absoluut aandacht is voor culturele en sociale diversiteit. Bovendien is het de geleverde arbeid die kracht geeft aan organisaties of ondernemingen, die moeten erkennen dat hun succes begint en eindigt met mensen. Mensen, ook kansarmen en arbeidsgehandicapten zijn tot meer in staat. Leren op de werkvloer biedt reële groeikansen aan iedereen. Het leveren van diensten en arbeid hebben voorrang op respectievelijk winst en kapitaal (werknemersbelangen primeren op financiële belangen);
  • in de sociale economie is de winst ruimer gedefinieerd dan puur economisch. Niet alleen de aandeelhouders tellen. Het doel is immers maatschappelijke winst. Winst is geen doel op zich, maar een middel om de maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Winst is een toetssteen. Ook in de sociale economie zijn resultaten belangrijk omdat ze een spiegel zijn voor het bedrijf en als een bewijs gelden dat de bedrijfsvoering goed is en resultaten oplevert. Dergelijke positieve resultaten werken ook motiverend voor de mensen die er hebben toe bijgedragen. En de winst is nodig om verder te groeien, arbeidsplaatsen te creëren en nieuwe ideeën te ontwikkelen;
  • democratische besluitvorming, structuur en organisatie: alle betrokkenen krijgen kans tot inspraak in het beleid en het beheer;
  • maatschappelijke inbedding: sociale economie is per definitie 'grassrooted', komt vanuit de basisbeweging;
  • transparantie (voor alle stakeholders), zie stakeholdermanagement;
  • kwaliteit van de relaties: bij externe relaties streeft men naar een win-win situatie waarbij kosten en baten gelijk verdeeld worden; bij interne relaties schenkt men bijzondere aandacht aan non-discriminatie, kansen op persoonlijke ontwikkeling, ... Vertrouwen en communicatie zijn de basis. In de sociale economie betekent dit dat engagementen opgenomen worden, dat er open informatie is in en over de onderneming, dat initiatieven en ideeën gestimuleerd worden, dat verhoudingen gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, enz. De sociale economie wil ook het vertrouwen van de huidige en toekomstige generaties consumenten niet beschamen en werkt dus met duurzame producten en productiemethoden kaderend in de visie op duurzame ontwikkeling;
  • gaat om de realisatie van een economische activiteit: organisatie produceert in de eerste plaats goederen en/of diensten en brengt die op de markt. Daarnaast is er een streven naar een zekere mate van continuïteit en rentabiliteit;
  • sociale economie sluit zowel aan bij de private sector (komt vaak voort uit privaat initiatief) als de publieke sector (groepsbelang primeert op eigenbelang);
  • juridische vorm is van ondergeschikt belang (vele zijn coöperatieve vennootschappen, vzw's, stichtingen of mutualiteiten of vennootschap met sociaal oogmerk).

Bron: http://www.socialeeconomie.be/default.aspx?ref=ABAA&lang=NL